Cossacks 3

Cossacks 3

Focus interactive – Shareware –
Cossacks is a series of games about military campaigns. The game lets lets you publicly take a stance on foreign powers and let the world know which territories you're interested in, which you can then use to entice allies to join you in a land-grabbing war. Or you could make friends, spread peace and reap the benefits of sweet, non-violent trade agreements. Colonial policies let you select an approach to the natives in your colonies, with options such as "trade, assimilation, or subjugation".

Tổng quan

Cossacks là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Focus interactive.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Cossacks là 3, phát hành vào ngày 17/10/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/07/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 3, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Cossacks đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Cossacks Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Cossacks!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có Cossacks cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản